Opłata uzdrowiskowa w Szczawnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 17 ust. 1a, art. 19 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i poz. 1777) i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 i poz. 1649) Rada Miejska w Szczawnicy, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się w miejscowości Szczawnica opłatę uzdrowiskową.
2. Stawka opłaty uzdrowiskowej pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowości Szczawnica w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych wynosi 3,00 zł od osoby, za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
3. Osoby, od których należna jest opłata uzdrowiskowa, zobowiązane są do jej uiszczenia bez wezwania, najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz pracowników wymienionych podmiotów, świadczących usługi w zakresie zakwaterowania. Wykaz inkasentów opłaty uzdrowiskowej zamieszczono w załączniku do niniejszej uchwały.
3. Inkasenci są uprawnieni do pobierania należnej opłaty tylko od osób korzystających z oferowanych przez nich usług w zakresie zakwaterowania. Na pobraną opłatę uzdrowiskową inkasenci wydają pokwitowania na drukach kwitariusza przychodowego K-103 pobranych w kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.
4. Pobrane kwoty opłaty uzdrowiskowej inkasenci obowiązani są wpłacać w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu w którym pobrano opłatę uzdrowiskową, do kasy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica Nr 60 8817 0000 2001 0000 0589 0101 prowadzony w Pienińskim Banku Spółdzielczym w Krościenku n/Dunajcem.
5. Inkasentom dokonującym poboru opłaty uzdrowiskowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% zainkasowanych kwot.
6. Osoby nie korzystające z usług zakwaterowania wpłacają opłatę uzdrowiskową, bez wezwania, w kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica lub na rachunek bankowy wymieniony w ust. 4.
§ 3. Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVII/80/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. Nr 582, poz. 6609).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku

źródło: szczawnica.pl

Nasi partnerzy:

uKarola w Szczawnicy - Booking.com